Kasutustingimused

Veebikeskkonna https://infinder.ee/ kasutustingimused

Teenusepakkuja on Infinder, https://infinder.ee/, hello@infinder.ee.

Käesolevaid kasutustingimusi kohaldatakse kõikidele Infinderi kasutajatele.

Mis teenust veebileht pakub?

Praktikasoovija ja -pakkuja kokku sobitamise teenust.

Mida teilt ootame?
  • Järgige kehtivaid seadusi.
  • Austage teiste õigusi, sealhulgas privaatsuse ja intellektuaalomandi õigusi. 
  • Ärge ahistage ega kahjustage teisi ega iseennast (ega ähvardage ahistamise või kahjustamisega) – näiteks ärge eksitage, petke, laimake, kiusake, jälitage teisi ega kirjuta inetuid teateid. 
  • Ärge väärkasutage, kahjustage, häirige ega segage teenuseid.

Lisaks eelnimetatule juhinduvad Infinder ja kasutaja omavahelistes suhetes õigusaktidest, Infinderi hinnakirjast (edaspidi hinnakiri) ja muudest pooltevahelises kokkulepitud tingimustest. 

Kasutustingimused ja hinnakiri on kättesaadav Infinderi veebilehel https://infinder.ee/

Kasutajatingimused – käesolevad tingimused reguleerivad domeenidel https://www.infinder.ee/ ja selle alamdomeenidel paiknevatel veebilehel sisalduva infomaterjali, teabe, andmebaaside jmt mistahes moel kasutamist.

Veebilehe kasutamiseks peab kasutaja eelnevalt nõustuma kasutustingimustega. Kasutaja kohustub veebilehte kasutama ainult kasutustingimusi järgides.

Kasutaja saab peale kasutustingimustega nõustumist ja registreerimisvormi täitmist luua endale konto. Konto loomisega juriidilisele isikule kinnitab kasutaja, et tal on konto loomiseks seaduslik õigus, sealhulgas esindusõigus. 

Kasutajakontoga seoses ebaõigete andmete esitamise korral või kasutustingimuste rikkumisel võib teenusepakkuja igal ajal kasutajakonto kasutamise peatada või konto kustutada.

Kasutajakontoga seoses ebaõigete andmete esitamise korral või kasutustingimuste rikkumisel võib teenusepakkuja igal ajal konto kasutamise peatada või konto kustutada.

Ligipääsuandmete unustamise korral või olukorras, kus need võivad olla muutunud kolmandatele isikutele kättesaadavaks, kohustub kasutaja viivitamatult astuma vajalikke samme oma konto ligipääsuandmete muutmiseks, tehes seda ise või pöördudes abi saamiseks Infinderi esindaja poole.

Kasutaja on kohustatud sisestama ainult korrektsed andmed. Kasutaja vastutab täielikult enda või tema esindaja poolt sisestatud ebaõigete või mittetäielike andmete tagajärjel teenusepakkujale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

Kasutajal on igal ajal võimalik muuta, täiendada või kustutada oma kuulutuse sisestatud andmeid.

Kasutajal on õigus igal ajal kustutada oma kasutajakonto, teavitades oma soovist teenusepakkujat kirjalikult.

Kasutaja kohustub veebikeskkonda kasutama heauskselt ning selle toimimist mitte takistama ega ülemääraselt häirima.

Kasutajal võib lähtuvalt oma eesmärgist veebilehte kasutada kahel peamisel viisil. Infinderi veebikeskkonnas kuulutuse loomine võimaldab ettevõttel avaldada ja edastada infot enda kui tööandja ja/või oma praktikapakkumise kohta ning võtta vastu infot kandideerimishuvi kohta potentsiaalsetelt praktikantidelt. Praktikandi praktikasoovi loomine võimaldab eraisikul avaldada ja edastada infot enda kui praktika otsija kohta, edastada infot ettevõtetele seoses oma kandideerimishuviga nende ettevõttes praktika sooritamiseks ning saada praktikaalast infot.

TEENUSEPAKKUJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Veebileht pakub praktikaturu osapoolte jaoks võimalust omavaheliseks info vahetuseks ja esitamiseks. Teenusepakkuja ei osale osapoolte vahelistes läbirääkimistes ega võimaliku lepingu sõlmimisel osapoolte vahel.

Teenusepakkuja ei vastuta veebilehe kasutamise tulemusel kasutajate vahel sõlmitud lepingu või kokkulepete täitmise eest.

Veebilehe ja selle teenuste kasutamine ei taga kasutajale sobiliku praktikandi leidmist ega sobiva praktikapakkuja leidmist.

Teenusepakkuja ei vastuta veebilehele sisestatud andmete õigsuse eest ega ole kohustatud tegelema kasutaja andmete õigsuse kontrolliga. Veebilehele sisestatud andmete õigsuse ja seadusjärgsuse eest vastutab andmed sisestanud kasutaja.

Teenusepakkujal on igal ajal õigus etteteatamata eemaldada veebilehelt mistahes kasutaja poolt sisestatud andmed ja infomaterjali juhul, kui need on vastuolus kasutustingimustega.

Teenusepakkuja võib igal ajal ja mistahes viisil kõiki veebilehe elemente muuta, sealhulgas kasutajale pakutavate teenuste sisu ja nendega kaasnevaid tingimusi. Teenusepakkuja ei muuda kasutajate poolt sisestatud andmeid sisuliselt ega muul viisil, mis võiksid muuta nende tajutavat tähendust.

Teenusepakkuja ei vastuta võimalike katkestuste eest veebilehe töös, sealhulgas oma andmetele ligipääsu eest. Teenusepakkuja ei vastuta katkestuse mõjul kasutajale ega kolmandatele osapooltele tekkida võinud kahju eest.

Teenusepakkujal on õigus igal ajal läbi viia veebilehe tehnilisi hooldustöid. Teenusepakkuja püüab teha antud töid sellisel viisil ja ajal, mis häiriksid minimaalselt kasutajate tegevust veebilehel ja ligipääsu sellele.

ANDMEKAITSE JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Teenusepakkuja töötleb füüsilisest isikust kasutaja poolt talle avaldatud isikuandmeid. Veebilehe kasutajad saavad oma isikuandmeid süsteemi lisada järgmisel moel:

  • Kontot luues
  • Praktikandid, kes sisestavad oma isikuandmed seoses praktikasoovi loomisega.
  • Praktikapakkujad, kes sisestavad praktikakuulutust.

Teenusepakkuja poolt töödeldavad andmed on näiteks ees- ja perenimi, e-posti aadress, telefoni number, asukoht, eelistused ja muud tavapäraselt praktikakohale kandideerimisega seotud andmed.

Isikuandmeteks loetakse igasugune teave tuvastatava füüsilise isiku kohta, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada. Tuvastamine saab toimuda ennekõike tunnuste nagu nimi, e-post, telefon, asukoht, pildi või muu taolise tunnuse põhjal.

Teenusepakkuja edastab praktikandi poolt süsteemi sisestatud isikuandmeid praktikapakkujatele lähtuvalt praktikandi poolt praktikasoovis tehtud valikutest – kindlas valdkonnas ja piirkonnas tegutsevatele praktikapakkujatele korraga. Sama toimib ka vastupidi.

Teenusepakkuja säilitab isikuandmed nii kaua kuni kasutaja oma kasutajakonto või kuulutused kustutab või kuni kasutaja avaldab kirjalikult soovi kirjalikult enda isikuandmete kustutamiseks. Isikuandmed kustutatakse ühe kuu jooksul vastavasisulise avalduse saamisest.

Teenusepakkuja võib isikuandmeid töödelda statistilistel eesmärkidel, hoides töötlemise tulemused anonümiseerituna.

Kasutaja võib kirjaliku sooviavalduse alusel realiseerida õigust andmete ülekandmisele (andmete ülekandmise õigus).

Kasutustingimustega nõustumisega annab kasutaja nõusoleku teenusepakkujale veebilehel küpsiste kasutamiseks.

Külastajate poolset saidi tagasisidet salvestatakse andmebaasi.

Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

Kui logid sisse, kasutame küpsiseid sisselogimisinfo salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad 24 tundi. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde piiramata ajaks või kuni veebilehitseja sulgemiseni . Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

AUTORIÕIGUSED JM INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

Kuulutuse sisestamisega kuulub selle sisu ka edaspidi teile, mis tähendab, et säilitate kõik oma sisuga seotud intellektuaalomandi õigused. Näiteks kuuluvad teie loomingu, näiteks enda kohta kirjutatud teksti või pildi intellektuaalomandi õigused teile. Teil võib ka olla õigus jagada kellegi teise loomingut, kui nad on teile selleks loa andnud. Kuulutuse avaldamisega annate Infinderile lihtlitsentsi enda loomingu kasutamiseks.

Litsents on: 

  • globaalne, mis tähendab, et see kehtib kõikjal maailmas; 
  • mitteainuesinduslik, mis tähendab, et saate oma sisu litsentsida ka teistele; 
  • autoritasudeta, mis tähendab, et litsentsiga ei kaasne tasusid.

Litsents kehtib seni, kuni teie sisu on intellektuaalomandi õigustega kaitstud.

Kui eemaldate meie teenustest oma kuulutuse sisu, mida see litsents hõlmab, katkestavad meie süsteemid sisu avalikustamise mõistliku aja jooksul.

Praktikakuulutuse või -soovi sisestamisega kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete või dokumentide sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.

Kasutajal ei ole ilma teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust veebilehe keskkonda ühelgi moel osaliselt või täielikult reprodutseerida, kopeerida, levitada, muude andmebaasidega ühendada vmt viisil kasutada.

Veebilehe teenuseid kasutav praktikapakkuja on volitatud töötlejana kohustatud tagama enda poolt veebilehel saadud andmete töötlemise vastavuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (GDPR) ja riigisiseste andmekaitsealaste õigusaktide nõuetele (Andmekaitseseadused). Praktikapakkuja peab muuhulgas kaitsma antud andmeid hävitamise, muutmise ja loata avaldamise eest. Praktikapakkuja tagab, et andmetele ligipääsu omavad töötajad järgivad konfidentsiaalsuskohustust. Praktikapakkuja teavitab teenusepakkujat viivitamatult antud andmetega seotud rikkumisest või võimalikest turvariskidest ning tarvitab kõiki võimalikke meetmeid seotud tagajärgede kõrvaldamiseks.

Tööandja kasutab andmeid üksnes praktikapakkumisega seotud konkursi läbiviimise eesmärgil ning üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks. Praktikapakkuja ei kasuta veebilehte ega selle kaudu saadud andmeid viisil, mis on vastuolus õigusaktidega, isegi kui selline kasutamine on võimalik.

Kasutaja kohustub teenusepakkujale hüvitama mistahes kahju ja kulud, mis kaasnevad sellega, et ta kasutab veebilehte ja selle abil saadud andmeid vastuolus kasutustingimustega või õigusaktidega.

Kasutustingimustega nõustumisega kinnitab praktikapakkuja, et käesolevas kasutustingimuste peatükis sätestatud isikuandmete töötlemise reeglid moodustavad teenusepakkuja ja kasutaja vahel kehtiva ja siduva andmete töötlemise lepingu GDPR art. 28 tähenduses, v.a. juhul, kui pooled on sõlminud andmete töötlemiseks eraldiseisva lepingu, millisel juhul lähtutakse andmete töötlemise osas vastava lepingu tingimustest.

LÕPPSÄTTED

Teenusepakkujal on õigus igal ajal ja ilma põhjust nimetamata keelata veebilehe kasutamine või keelduda teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine kasutajale.

Teenusepakkuja võib kasutustingimusi muuta igal ajal ilma kasutaja eelneva nõusolekuta, avaldades muudetud kasutustingimused veebilehel. Muudetud kasutustingimused hakkavad kehtima nende avaldamisest hetkest.